Payment

LIFETIME-IDC.COM > Payment

1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี

ชำระโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชำระโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ

- บัญชี กระแสรายวัน
- ชื่อบัญชี บจก.ไลฟ์ไทม์เทคโนโลยี
- เลขที่บัญชี 675-30-6623
- สาขา ตลาดมีโชค เชียงใหม่

ธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทย

บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก.ไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี
เลขที่บัญชี 160-2-32350-1
สาขา คอสโมออฟฟิสปาร์ค

ชำระผ่านช่องทาง CF-PAY

CF-PAY App